1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
1.1. Visų VOM Baltics parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes atsako prekių Pardavėjas.
1.2. VOM Baltics internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
1.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už VOM Baltics internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
1.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

2. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas
2.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti VOM Baltics parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti el. paštu: info@vombaltics.com.
2.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių 2.6. punkte nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka.
2.3. Taisyklių 2.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
2.4. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 2.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
2.4.1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra ribotas.
2.5. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi šaldyti mėsos pašarai augintiniams, kurių galiojimo terminas yra ribotas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldiklyje pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@vombaltics.com arba telefonu: +370 635 003 00. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai. Daugiau informacijos apie greitai gendančių produktų laikymo sąlygas rasite čia.
2.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: : info@vombaltics.com arba telefonu: +370 635 009 00. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjui atstovui. Grąžintinos prekės turi būti laikomos ne aukštesnėje nei Prekės apraše nurodytoje temperatūroje.
2.7. Grąžinant ar keičiant VOM Baltics parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti laisvos formos prekių grąžinimo ar keitimo prašymą.
2.9. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.
2.10. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui
prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Grąžintinos prekės turi būti laikomos ne aukštesnėje nei Prekės apraše nurodytoje temperatūroje.

3. Apsikeitimas informacija
3.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
3.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu (info@vombaltics.com) ar telefonu (8 635 009 00).

4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
4.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
4.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.