Prekių pirkimo – pardavimo UAB VOM Baltics parduotuvėje internete taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes VOM Baltics elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB VOM Baltics (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, kai Pirkėjas įsigyja prekes elektroninėje www.vomBaltics.com parduotuvėje. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka VOM Baltics parduotuvėje siūlomas prekes.
1.2. VOM Baltics parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
1.3. Naudotis VOM Baltics parduotuve ir joje pirkti turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę VOM Baltics parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti VOM Baltics parduotuvėje.
1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia VOM Baltics parduotuvėje prekių užsakymą ir Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą.
1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo VOM Baltics parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsisakius prekių VOM Baltics parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant VOM Baltics parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.8. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi VOM Baltics parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas VOM Baltics parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles.
1.9. Pardavėjas informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip VOM og Hundemat AS atstovas Baltijos šalyse yra įgaliotas parduotuvėje VOM Baltics organizuoti, vykdyti priklausančių prekių prekybą.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos
2.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į prekių pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo”.
2.2. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes VOM Baltics elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška.
2.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
2.5. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.
2.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
2.7. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos
3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
3.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
3.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
3.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
3.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo už prekę sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, pristatymo išlaidos yra negrąžinamos. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
3.7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4. Prekių kaina ir apmokėjimas
4.1. Prekių kainos VOM Baltics parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu.
4.2. Prekių kaina VOM Baltics parduotuvėje nurodyta pagal pakuotes ir svoris nurodomas preliminarus. Pardavėjas dės pastangas, kad tikrasis prekės svoris maksimaliai atitiktų Pardavėjo nustatytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų, nes prekės fasuojamos automatiniu būdu. Bet kuriuo atveju Pardavėjas užtikrina, kad tikrasis prekės svoris nebus didesnis ar mažesnis nei 5% nuo nurodyto svorio.
4.3. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
4.4. Atsiskaitymas už prekes:
4.4.1. Pirkėjas už užsakytas prekes atsiskaito per OPAY mokėjimo sistemą.
4.4.2. Pirkėjas už prekes atsiskaito bankiniu pavedimu, formuojant krepšelį uždėjęs varnelę „reikalinga sąskaita faktūra“. Mokant pavedimu nurodydamas užsakymo nr. Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą bankiniu pavedimu, įsipareigoja sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 4 valandas nuo užsakymo pateikimo. Tik gavus apmokėjimą pradedamas vykdyti užsakymas. Jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 4 (keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo, Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs, anuliuoti Pirkėjo užsakymą.
4.5. Prieš apmokant už prekes/paslaugas (,,Apmokėjimo” lange) pirkėjas privalo pats varnele pažymėti, kad susipažino bei sutinka su visomis nuorodoje pateiktomis taisyklėmis.

5. Apsikeitimas informacija
5.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
5.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu (info@vombaltics.com) ar telefonu (8 635 009 00).

6. Baigiamosios nuostatos
6.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
6.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
6.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.